Zadatak 1

Napisati funkciju koja za dati uneti prirodni trocifren broj računa njegov inverzni broj. Zatim u programu odštampati inverzni broj i ispitati da li je on veći od unetog broja.

program Broj;
var
a,inv:integer;
function cifre(a:integer):integer;
var
s,d,j:integer;
begin
s:=a div 100;
d:=a mod 100 div 10;
j:=a mod 10;
cifre:=100*j+10*d+s;
end;
begin
read(a);
inv:=cifre(a);
writeln(‘Inverzan broj je ‘,inv);
if a>inv then
writeln(‘Veci je original’)
else
if inv>a then
writeln(‘Veci je inverzni’)
else
writeln(‘Jednaki su’);
readln;
readln;
end.

Rad sa stringovima

Kako pristupiti određenom znaku stringa ako stavite poziciju tog znaka u srednje zagrade iza stringa.

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s:string;
c:char;
begin
write(‘Unesi neku rec ‘);
readln(s);
c:=s[1];
writeln(‘Izdvojeno slovo je ‘,c);
end.

Kako dobiti dužinu stringa koristeći naredbu Length (dužina).

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s:string;
d:integer;
begin
write(‘Unesi neku rec ‘);
readln(s);
d:=length(s);
writeln(‘Duzina reci je ‘,d);
end.

Da biste našli poziciju stringa unutar drugog stringa koristite naredbu Pos.
Parametri:
1: String koji treba da pronađete
2: String u kome tražite

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s:string;
p:integer;
begin
s:=’Pozdrav’;
p:=pos(‘zd’,s);
writeln(‘Pozicija stringa zd je ‘,p);
end.

Naredba Delete (briši) uklanja znakove iz stringa.
Parametri:
1: String iz koga se brišu znakovi
2: Pozicija od koje se počinje brisanje
3: Broj znakova koji se briše

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s:string;
begin
s:=’Pozdrav’;
delete(s,1,1);
writeln(s);
end.

Naredba Copy (kopiraj) je poput srednjih zagrada sem što možete pristupiti većem broju znakova.
Parametri:
1: String iz koga kopirate znakove
2: Pozicija od koje se kopira
3: Broj znakova koji se kopira

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s,t:string;
begin
s:=’Pozdrav svima’;
t:=copy(s,1,3);
writeln(t);
end.

Naredba Insert (ubaci) će dodati znakove u string na određenoj poziciji.
Parametri:
1: String koji će biti ubačen u drugi string
2: String u koji će znakovi biti ubačeni
3: Pozicija na kojoj treba ubaciti znakove

program Stringovi;
uses WinCrt;
var
s:string;
begin
s:=’Pozdrav’;
insert(‘i’,s,8);
writeln(‘Nova rec je ‘,s);
end.

Konverzije

Naredba Str pretvara ceo broj u string.

program Pretvori;
uses WinCrt;
var
s:string;
i:integer;
begin
i:=123;
str(i,s);
writeln(‘Novi string je ‘,s);
end.